14 Сәу 2022
Ата-аналарға

Келісім-шарт

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 2 қарашадағы
№ 611 бұйрығына
2 – қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 93 бұйрығына
2 – қосымша

Нысаны

Орта білім беру ұйымы мен баланың заңды өкілдерінің арасындағы келісім шарт

Атырау қаласы                                                                                           202__ ж. «__»  _____________

      Білім беру ұйымдары  «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «Жалпы білім беретін №10 С.Мұқанов атындағы орта мектеп» КММ

      (білім беру ұйымының толық атауы)

      мен баланың ата-анасы (заңды өкілі) арасындағы өзара қарым-қатынасты

      реттеу мақсатында білім беру ұйымының директоры атынан, ___________________________

      Бердигалиев Руслан Наурызбаевич                                                                                 бекітілген

      (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда))

      білім беру ұйымының Жарғысы негізінде қызмет ететін_________________________________

      Атырау облысы Қаржы басқармасының 2020 жылғы 31 жетоқсандағы №162 бұйрығымен_бекітілген______________________________________________________________

      бір жағынан және көрсетілген мекен жай бойынша тұратын:

      ________________________________________________________________________________

      білім алушының _________________________________________________________________

      (баланың тегi, аты, әкесiнiң аты туған күні, ЖСН)

      ата-анасы (немесе заңды өкілі)______________________________________________________

      (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда))

      екінші жақтан, төмендегілер туралы _________________________________________________

      осы шартты жасады.

 1. Шарттың мәні
 2. Осы шарт тараптардың құқықтарын мен міндеттерін белгілей отырып анықтайтын білім беру ұйымы мен ата-ана (заңды өкіл) арасындағы өзара қарым-қатынасты, сондай-ақ білім алушыны (тәрбиеленушіні) тәрбиелеу мен оқыту үшін өзара жауапкершілік тетеігін реттейді.
 3. Орта білім беру ұйымының құқықтары және міндеттері
 4. Орта білім беру ұйымы:

      1) білім алушыдан, ата-анадан (заңды өкілдерден) білім беру ұйымының Жарғысын, білім беру ұйымының ішкі қағидаларын және оның қызметін регламенттей білім беру ұйымының актілерін сақтауын талап етуге;

      2) білім беру ұйымдарының кітапханаларының ақпараттық ресурстарға, оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарға еркін қолжетімділік мен қолдануды қамтамасыз етуге;

      3) білім беру ұйымдарының басшылары бекіткен, актілерге көзделген тәртіппен және шарттарда оқу бағдарламаларының шеңберінде тапсырмаларды орындау үшін білім алушының компьютер техникасымен қолдануына мүмкіндік беруге;

      4) білім алушының ата-анасының немесе заңды өкілінің өтініші негізінде мектептен мектепке ауыстыруға;

      5) білім алушыларға қосымша білім беру (ақылы және / немесе тегін) қызметтерін ұсыну (үйірмелер, спорт клубтары) құқылы.

 1. Орта білім беру ұйымы:

      1) білім алушыны, ата-ананы (заңды өкілді) білім беру ұйымының Жарғысымен, білім беру қызметін жүзеге асыруға лицензияны, ішкі регламенттерді және оның қызметін реттейтін білім беру ұйымының актілерімен таныстыруға;

      2) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган әзірлеген жалпыға міндетті білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-1) тармақшасына сәйкес білім алушыны білімі мен дағдыларын игеруін қамтамасыз ету;

      3) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" Санитарлық қағидаларына сәйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің № 15681 мемлекеттік тізілімінде тіркелген) білім беру және тәрбие үдерісіне жүктелген оқу жүктемесінің көлемін анықтап, санитарлық гигиеналық талаптарды сақтауға;

      4) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 (Қазақстан Республикасы мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерінің тізілімінде № 13085 тіркелген) бұйрығымен бекітілген орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формаларына қойылатын талаптарға сәйкес міндетті түрде мектеп формасына қойылатын талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге (бұдан әрі - міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар);

      5) білім алушының жеке қасиеттерін ескере отырып, өмірдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, моральдық, физикалық және психологиялық денсаулығын нығайтуға;

      6) Шартты бұзған жағдайда білім алушыға түскен кездегі құжаттарын қайтарып беруге;

      7) білім алушыны ата-ана (заң өкілдері) келісімінсіз және оның оқу үдерісіне зиян келтіретін болса қоғамдық және басқа да тапсырмалар орындауға тартуға жол бермеуге;

      8) оқудың толық курсын сәтті аяқтағаннан кейін және қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 "Мемлекеттік білім беру құжаттарының түрлері мен нысандарын бекіту туралы" бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 10348 нөмірімен тіркелген) бекітілген тиісті нысанда білім туралы құжатты беруге міндетті.

 1. Білім беру ұйымының ата-анасы (немесе заңды өкілінің) құқықтары және міндеттері
 2. Ата-ана (заңды өкілі):

      1) баланы тәрбиелеу мен оқытудың барлық бағыттары бойынша білім беру ұйымымен өзара қарым-қатынас жасауға;

      2) Қазақстан Республикасықолданыстағы заңнамасында көзделген оқыту-тәрбиелеу үдерісін іске асыруға қатысуға;

      3) ата-аналар комитеті, қамқоршылық кеңесі, ата-аналар жиналыстарының шешімін орындауға;

      4) ата-аналар комитеті арқылы білім ұйымының басқармасы органдарының жұмысына қатысуға;

      5) өз балаларының үлгерімі, тәртібі және оқу жағдайына қатысты ақпаратты алуға;

      6) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда өз балаларын оқыту және тәрбиелеу проблемалары бойынша консультативтік көмек алуға;

      7) қосымша (ақылы және / немесе тегін) қызметтерді алуға (үйірмелер, спорт клубтары) құқылы.

 1. Ата-ана (немесе заңды өкілі):

      1) білім беру ұйымының Жарғысын және осы шарттың ережесін сақтауға;

      2) ата-аналар жиналысына баруға, қажет болған жағдайда оқу-тәрбие үдерісі және нақты педагогикалық көмек көрсету бойынша жеке педагогикалық әңгімелесу үшін әкімшіліктің немесе мұғалімдердің шақыруы бойынша білім беру ұйымына баруға;

      3) Міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сәйкес мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауға;

      4) сабақта баланың болмауы жөнінде білім беру ұйымын хабардар етуге;

      5) ҚР заңнамасына сәйкес білім беру ұйымына оқушының кінәсімен келтірілген материалдық залалды қайтаруға міндетті.

 1. Тараптардың жауапкершілігі
 2. Осы шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиесілі орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
 3. Дауларды шешу тәртібі
 4. Осы шартты орындау процесінде туындаған келіспеушіліктер мен дауларды өзара қолайлы шешімдерге келу мақсатында тікелей тараптардың өздері шешеді.
 5. Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер жасау жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
 6. Форс-мажор
 7. Соғыс, өрт, басқа да табиғи апаттар, соғыс немесе әскери іс-қимылдар сияқты форс-мажорлы жағдайында, сондай-ақ Тараптардың бақылауына негізделмеген және шарт жасасқаннан кейін болған кез келген басқа жағдайларда Тараптардың жауапкершілігі орын алмайды.
 8. Тараптардың міндеттемелерді орындауы форс-мажорлық жағдайлар мен олардың зардаптарының әрекет ету мерзіміне сәйкестендіріле отырып ауыстырылады.
 9. Шарттың әрекет ету мерзімі, талаптарын өзгерту және оны бұзу тәртібі
 10. Осы шарт тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және оның толық орындалуына дейін жарамды. Жаңа шарт жасаған кезде жаңа келісім жасасу кезінде белгіленген шарттар қолданыста болады.
 11. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
 12. Тараптар арасындағы шарттық қатынастарды тоқтату білім беру ұйымының басшысының тиісті бұйрығын жариялау мерзімі болып табылады.
 13. Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен екі данада, ал тапсырыс берушінің қатысуымен үш данада жасалады, бір данадан әр тарапқа беріледі.
 14. Осы Шарттың тараптары "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабындажәне тараптардың - білім беру ұйымдары мен ата-аналардың (заңды өкілдері) келісімі бойынша бекітілген білім беру ұйымдарындағы оқушылардың құқықтары мен міндеттерін сақтау жөніндегі міндеттемелерін растайды.

Осы шартқа қол қойған тараптар

Білім беру ұйымы «Жалпы білім беретін
№10 С.Мұқанов атындағы орта мектеп» КММ
(білім беру ұйымының атауы)
Мекен-жайы:
Бейбарыс даңғылы, №36 құрылыс
Білім беру ұйымының басшысы
Бердигалиев Руслан Наурызбаевич
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда))
Қолы_________________________
Мөр (мемлекеттік ұйымдар үшін), (жеке
ұйымдарға - бар болған жағдайда)

 

Ата-ана (заңды өкілі)
____________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда))
Мекен-жайы: __________________
______________________________
Паспорт мәліметтері: ____________
жұмыс орны: ___________________
лауазымы: _____________________
Байланыс мәліметтері ___________
_______________________________
Қолы_____________